CHRITHIE'K

—–By De Clerck—–

lunch- tea room- drinks- diner- evenementen

Openingsuren:

di-do: 9u30- 17u30
vr- za 9u30- 23u00
18u30 - 23u00
Zo-ma: Gesloten

—–By De Clerck—–

lunch- tea room- drinks- diner- evenementen

Contacteer ons

+32 50 61 05 43

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op mei 17, 2024

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. U kan gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met u relatie met ons of met producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Bindend

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert dat u kennis hebt genomen van deze voorwaarden en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij u ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

3.1 Creative Commons

De inhoud van deze website is beschikbaar onder een licentie, tenzij anders aangegeven.

4. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze websites. U draagt alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, die het gevolg is van door uzelf verstrekte persoonsgegevens aan derden.

5. Verantwoordelijk gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

6. Terugbetaling en retourbeleid

6.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactinformatie vindt u hieronder. U kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

U kan ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website elektronisch invullen en indienen.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame drager (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.2 Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan een dergelijke terugbetaling.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van ander gebruik dan die welke nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Er zijn enkele wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht, en sommige artikelen kunnen daarom niet worden geretourneerd of geruild.  Wij zullen u laten weten of dit in uw specifieke geval van toepassing is.

7. Indienen van ideeën

Verstuur aan ons geen ideeën, uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, of andere informatie die kan worden beschouwd als u eigen intellectuele eigendom, tenzij we eerst een overeenkomst hebben ondertekend betreffende het intellectuele eigendom of over de geheimhouding. Als u deze aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke toestemming, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, reproduceren, opslaan, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

8. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk op de website hebt gedeeld. U heeft geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of inhoud u heeft bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen te omzeilen.

9. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze website.

10. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.

We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

11. Exportbeperkingen / Naleving van wetgeving

Toegang tot de website is verboden voor bezoekers vanuit gebieden of landen waar de inhoud of de aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht illegaal is. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van België.

12. Opdracht

U kan geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

13. Inbreuken op deze voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen u ondernemen.

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

15. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in de deze voorwaarden en in enig ander document, of het niet uitoefenen van een mogelijkheid tot beëindiging, kan niet worden opgevat als een verklaring van afstand of stilzwijgende instemming, en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna alle bepalingen af te dwingen.

16. Taal

Deze voorwaarden zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en uitgelegd in het Nederlands. Alle mededelingen en correspondentie worden uitsluitend in die taal gevoerd.

17. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Chrithiek met betrekking tot uw gebruik van deze website.

18. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Op deze voorwaarden is het recht van toepassing van België. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank in België. Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

19. Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Chrithiek.

U kan telefonisch contact met ons opnemen met betrekking tot deze voorwaarden en condities, op het contactnummer dat op onze website is gepubliceerd.

20. Downloaden

U kan ook onze voorwaarden en condities downloaden als een PDF.